Obchodní podmínky

1. Základné údaje

 

Provozovatel:

Jiří Studnička

K Hájence 653

391 02, Sezimovo Ústí

IČ: 74507605


Kontakt:

+420 603 526 662 nebo +420 607 204 423

 

2. Objednávka tovaru

Zoznam tovaru na stránkach www.lacnykufor.sk je katalógom bežne dodávaného tovaru. Dodávateľ nezaručuje okamžitú dostupnosť všetkých položiek tovaru. Dostupnosť tovaru bude vždy potvrdená na základe dopytu.
K objednaniu zákazník vyberie tovar, riadne vyplní objednávkový formulár a objednávku odošle. Odoslaná objednávka tovaru je návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy. Objednávka ďalej slúži k rezervácii tovaru.
Ceny tovaru si môže zákazník overiť u jednotlivých položiek tovaru. Pred odoslaním objednávky bude vypočítaná celková cena za tovar vrátane súvisiacich poplatkov, a zákazník bude vyzvaný k ich odsúhlaseniu.

Zrušenie objednávky:
Zákazník aj dodávateľ môžu bez udania dôvodu zrušiť objednávku zákazníka až do potvrdenia objednávky dodávateľom. Pokiaľ zruší objednávku dodávateľ, spravidla uvedie dôvod, prečo nie je možné objednávku potvrdiť.
Zrušenie objednávky po okamihu uzatvorenia kúpnej zmluvy je možné len po predchádzajúcej dohode dodávateľa a zákazníka, a za podmienok, ktoré si vzájomne dohodnú.

3. zaslanie tovaru

U tovaru, ktorý má byť zákazníkovi zaslaný poštou alebo zásielkovou službou, sa k vlastnému uzavretiu kúpnej zmluvy vyžaduje záväzné potvrdenie objednávky dodávateľom.
Záväzným potvrdením objednávky nie je automaticky generované elektronické potvrdenie o prijatí objednávky do systému dodávateľa, ale ide o elektronicky zaslané potvrdenie označené ako "konečné potvrdenie objednávky '" či telefonické potvrdenie objednávky dodávateľom, kedy si dodávateľ a zákazník potvrdia obsah objednávky, najmä druh tovaru, počet kusov , cenu za tovar a prepravu, a spôsob a termín doručenia. Okamihom potvrdenia je uzatvorená kúpna zmluva.

Dodacia lehota
Objednaný tovar bude podľa jeho dostupnosti a prevádzkových možností dodávateľa dodaný v čo najkratšej dobe poštou alebo iným prepravcom, obvykle do 1-5 pracovných dní od záväzného potvrdenia objednávky. Tovar sa považuje za dodaný doručením na adresu, ktorú zákazník stanovil v objednávke.

Spôsob dopravy
Dopravu na určenú adresu zaisťuje dodávateľ, a to na území celej Slovenské republiky. Náklady na dopravu tovaru sa líšia podľa zvoleného spôsobu dopravy. Konkrétny spôsob dodania si zvolí zákazník sám, aktuálny cenník je uvedený na stránkach www.lacnykufor.sk v sekcii "košík" alebo je možné si ho vyžiadať v prevádzke dodávateľa v písomnej podobe.

 

Spôsob uhradenia ceny za tovar
Zákazník má niekoľko možností uhradenia kúpnej ceny za tovar. Tovar je možné v plnej výške uhradiť osobne v prevádzke dodávateľa, dobierkou v mieste odovzdania tovaru prostredníctvom zmluvnej zásielkovej služby alebo poukázaním kúpnej ceny na účet dodávateľa pod príslušným variabilným symbolom, ktorý platbu identifikuje. 

Zásielka s tovarom obsahuje vždy daňový doklad a návod na použitie výrobku.

Prevzatie tovaru
Odporúčame prezrieť si tovar bezprostredne pri jeho prevzatí. Pokiaľ je zistené mechanické poškodenie obalu výrobku, spíšte za prítomnosti dopravcu záznam o poškodení zásielky a nechajte si túto skutočnosť potvrdiť dopravcom.

Na základe vyhotovenom záznamu bude zákazníkovi poskytnutá primeraná zľava alebo dodaný nový výrobok. Zákazník má tiež právo od zmluvy odstúpiť.

Podpísaním dodacieho listu prepravcovi zákazník súhlasí s prevzatím tovaru a potvrdzuje, že dorazilo mechanicky nepoškodený. Preto radšej pred podpisom dôkladne skontrolujte obal a pri spotrebičoch balených do igelitovej fólie i samotnej tovaru.

Podmienky prevzatia tovaru vrátane zodpovednostných vzťahov sa líšia v závislosti na zvolenom dopravcovi.

Komunikácia medzi zákazníkom a dodávateľom
Další komunikace mezi dodavatelem a zákazníkem je uskutečňována elektronickou poštou, pokud se strany nedohodnou jinak.

 

5. Záručné podmienky a reklamácie - uplatnenie práv zo zodpovednosti za vady

 

Záručná doba a záručný list
Záručná doba začína plynúť prevzatím tovaru zákazníkom.

Záručná doba je uvedená u každého tovaru v jeho popise. Pokiaľ k danému výrobku existuje záručný list, potom je vystavený v deň predaja tovaru. V prípade, že záručný list neexistuje, slúži ako záručný list daňový doklad.

Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie tovaru spôsobené používaním. Kratšia životnosť výrobku v takom prípade nemožno považovať za vadu a nemožno ju ani ako takú reklamovať.

Zákazníkom, ktorí tovar používajú pre účel podnikania alebo obchodu s daným výrobkom, nie je záručná doba stanovená občianskym zákonníkom. V tomto prípade záručnú dobu stanovuje konkrétny dovozca tovaru do SR. Záručná doba uvedená na našich stránkach je určená iba pre spotrebiteľov, nie pre podnikateľov, ktorí tovar kupujú v rámci svojej podnikateľskej činnosti (nákup na IČ).

Reklamácia
V prípade, že zákazník objavil na zakúpenom tovare v priebehu záručnej doby vadu, ktorá nebola spôsobená jeho nevhodným používaním, ale chybou samotného výrobku, má v záručnej dobe právo na reklamáciu tovaru.

Postup reklamácie
Pokiaľ chce zákazník reklamovať tovar zakúpený v internetovom obchode www.lacnykufor.sk, odporúčame, napísať sprievodný list, kde uvedie najmä typ výrobku, číslo predajného dokladu a popis závady. Reklamovaný tovar odošlite na adresu firmy: 

 

Reabags, s.r.o.

 

U Panelárny 459/4

772 00 Olomouc

 

 

(Na krabici napíšte veľkým písmom REKLAMÁCIA). Zaslanie týchto dokumentov uľahčí identifikáciu zásielky a rýchlejšie vybavenie požiadavky. Zasielku z ktorých nie je zrejmé, prečo k nám boli zaslané budú vrátené odosielateľovi.


Vybavenie reklamácie
Dodávateľ či servisné stredisko posúdi oprávnenosť reklamácie chyby na tovare a po posúdení vyrozumie zákazníka telefonicky či emailom o spôsobe vybavenia reklamácie. Lehota na vybavenie reklamácie je podľa zákona č. 634/1992 Zb. tridsaťdňovej.

6. Odstúpenie od zmluvy

Právo zákazníka na odstúpenie;
Zákazník je oprávnený od zmluvy odstúpiť v prípade, že dodávateľ nesplní dohodnuté podmienky dodania.

Zákazník, ktorý nekupuje tovar v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti, má ďalej v súlade s § 53, ods. 7 a § 54 Občianskeho zákonníka právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru. Tovar však musí byť v originálnom obale a kompletný.

Právo dodávateľa na odstúpenie;
Dodávateľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť len do okamihu odoslania tovaru, a to len v prípade nedostupnosti tovaru alebo výraznej zmeny ceny tovaru. Pred odstúpením je ale dodávateľ vždy povinný kontaktovať zákazníka za účelom dohody o ďalšom postupe.

Postup v prípade odstúpenia od zmluvy
Vzhľadom na to, že v prípade odstúpenia sa zmluva od začiatku ruší, vráti alebo nahradí dodávateľ zákazníkovi a zákazník dodávateľovi všetky prijaté plnenia.

Zákazník může od smlouvy odstoupit tak, že tuto skutečnost oznámí dodavateli, a to elektronicky na emailovou adresu info@lacnykufor.sk nebo písemně v provozovně dodavatele. Při odstoupení doporučujeme uvést číslo objednávky, variabilní symbol a datum nákupu a předložit originál nebo kopii dokladu o koupi zboží. Zásliky ze kterých není patrné, proč k nám byli zaslány budou vráceny odesilateli.

Pokiaľ už zákazník tovar obdržal a prevzal, zašle tovar späť do prevádzky dodávateľa, kde dodávateľ bez zbytočného odkladu posúdi stav vráteného tovaru. Pre vrátenie plnej sumy musí byť tovar zaslaný späť dodávateľovi v neporušenom stave, nepoškodený, kompletný (vrátane príslušenstva a všetkých poskytnutých dokladov a originálneho obalu).

V prípade, že je tovar vrátený dodávateľovi v inom ako neporušenom stave, je zákazník povinný nahradiť najmä náklady súvisiace s uvedením tovaru do pôvodného stavu a vzniknutú škodu na tovare. Úhrada týchto nákladov a škody prebehne tým, že kúpna cena, ktorá je dodávateľom v prípade odstúpenia vrátená, je o tieto náklady a škodu zodpovedajúcim spôsobom znížená.

Pokiaľ zákazník splní všetky vyššie uvedené podmienky pre odstúpenie od zmluvy, dodávateľ mu vráti už zaplatenú kúpnu cenu alebo jej časť, a to najneskôr do 30 dní po vrátení tovaru. Dodávateľ vracia finančné prostriedky na účet kupujúceho po podpise dobropisu.

7. Ochrana osobných údajov spotrebiteľa

Dodávateľ zhromažďuje so súhlasom zákazníkov osobné údaje zákazníkov, a to meno, adresu, telefón a emailové spojenie. Tieto údaje slúžia predovšetkým pre uľahčenie objednávok zákazníkov v budúcnosti.

Pokiaľ zákazník prejaví svoj súhlas, môže mi dodávateľ oznamovať emailom a telefonicky obchodné oznámenia s novinkami.

Osobné údaje zákazníkov dodávateľ odovzdáva nikomu inému.

Údaje, ktoré dodávateľ o zákazníkovi uchováva a spracováva môže zákazník kedykoľvek zmeniť, a to po prihlásení do "zákazníckej sekcie".

Svoj súhlas s uchovaním a spracovaním osobných údajov alebo so zasielaním obchodných informácií môže zákazník kedykoľvek odvolať, a to tak že pošle emailovú správu na info@lacnykufor.sk alebo túto skutočnosť oznámi dodávateľovi telefonicky.

8. Záverečné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky sú platné pre všetky kúpne zmluvy uzatvárané medzi dodávateľom a zákazníkom. Dodávateľ si vyhradzuje právo obchodné podmienky meniť. Zmenené podmienky vyhlási vhodným spôsobom na internetových stránkach www.lacnykufor.sk najmenej mesiac pred účinnosťou nových obchodných podmienok.