Hľadanie
Vyberte si kategóriu
  Menu Close

  Reklamačný poriadok

  Záruční podmínky

  Záruku na zboží je poskytována v rozsahu obecně platných předpisů, a to po dobu 2 let. Záruční lhůta začíná běžet převzetím zboží kupujícím. Záruka je poskytována na chyby vzniklé při výrobě a výrobní vady, které nebyly viditelné při zakoupení zboží.

  Záruka se nevztahuje na:

  • mechanická poškození
  • nesprávné použití
  • vystavení zboží nadměrným rázům, váze a úderům, žáru a vlhku
  • nadměrné opotřebení a úmyslné poničení zboží
  • neodborný servis

  Na žádost kupujícího je prodávající povinen poskytnout záruku písemnou formou (záruční list). Záruční list obsahuje jméno a příjmení, název nebo obchodní firmu prodávajícího, jeho identifikační číslo a sídlo. Umožňuje-li to povaha věci, postačuje namísto záručního listu vydat kupujícímu doklad o zakoupení věci obsahující uvedené údaje.

  Místo uplatnění reklamace

  V případě závady nebo výskytu výrobní vady výrobku v záruční době, je místem uplatnění reklamace hlavní provozovna prodejce na adrese: REAbags s.r.o., Chválkovice 615, 77900 Olomouc, Česká republika.

  Zboží zasílané na reklamaci nebo vrácení nikdy nelze zaslat na dobírku.

  V případě reklamací nás můžete kontaktovat:

  info@lacnykufor.sk
  Telefon: +420 603 526 662

  Způsob uplatnění reklamace

  Při vzniku první vady je nutné poškozený výrobek okamžitě přestat používat, zabalit a kompletní doručit na naši adresu v co nejkratší době. Ke zboží musí být přiložena kopie dokladu o zaplacení (faktura, paragon nebo lístek z pošty případně zásilkové služby) a podrobný popis závady.

  Po obdržení reklamovaného zboží zašle prodávající na email kupujícího potvrzení o převzetí reklamace (reklamační protokol) a to nejpozději do 48 hodin od obdržení reklamace. Po odborném posouzení vzniklé vady (nejpozději do 14 dnů po obdržení reklamace) bude kupující informován způsobu a lhůtě vyřízení reklamace.

  Jde-li o vadu, kterou lze odstranit, má kupující právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna, a prodávající je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit. Není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, může kupující požadovat výměnu věci nebo, týká-li se vada jen součásti věci, výměnu součásti. Není-li takový postup možný, může kupující žádat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit.

  Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby věc mohla být řádně užívána jako věc bez vady, má kupující právo na výměnu věci nebo má právo od smlouvy odstoupit. Táž práva přísluší kupujícímu, jde-li sice o vady odstranitelné, jestliže však kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě věc řádně užívat.

  Jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li kupující výměnu věci, má kupující právo na přiměřenou slevu z ceny věci nebo může od smlouvy odstoupit. V tomto má kupující nárok požadovat proplacení prokazatelných přepravních nákladů spojených se zasláním reklamace.

  Práva z odpovědnosti za vady věci, pro které platí záruční doba, zaniknou, nebyla-li uplatněna v záruční době.

  Doba od uplatnění práva z odpovědnosti za vady až do doby, kdy kupující po skončení opravy byl povinen věc převzít, se do záruční doby nepočítá. Prodávající je povinen vydat kupujícímu potvrzení o tom, kdy právo uplatnil, jakož i o provedení opravy a o době jejího trvání. Dojde-li k výměně, začne běžet záruční doba znovu od převzetí nové věci. Totéž platí, dojde-li k výměně součástky, na kterou byla poskytnuta záruka.

  Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má spotřebitel stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit. Při ukončení reklamačního řízení, bude kupujícímu zaslán protokol o ukončení reklamačního řízení, včetně způsobu jeho vyřízení.

  Důležité: reklamované zboží v záruční lhůtě musí být k reklamaci dodáno kompletní.

  Zboží předložené k reklamačnímu řízení by mělo být zbaveno veškerých nečistot a hygienicky nezávadné. V opečném případě bude reklamace z hygienických důvodu zamítnuta.

  Reklamace dopravy

  Pokud jste zboží převzali (vychází se z podpisu dokumentu o převzetí zásilky od přepravce) máme za to, že zboží bylo v pořádku doručeno. Pokud tomu tak nebylo, reklamaci poškození zboží během dopravy nám nahlaste co nejdříve, nejlépe do 3 dnů od podloženého převzetí zásilky. Tuto reklamaci nám sdělte (nejlépe mailem) a informujte přepravce, který tuto reklamaci vyřizuje.

  Doručení reklamovaného zboží

  Reklamované zboží musí zákazník dopravit osobně nebo zaslat na místo uplatnění reklamace. V případě zaslání postupujte podle instrukcí v bodě "Způsob uplatnění reklamace" reklamačního řádu. Je-li reklamace uznána jako oprávněná, bude po jejím vyřízení zákazník vyzván k odběru zboží.

  V případě zájmu může být po dohodě zboží zákazníkovi zasláno poštou a dopravu hradí prodávající. Při využití České pošty musí být zvolena služba Balík do ruky.
  Pokud byla reklamace uznána jako oprávněná, má zakazník právo na úhradu přepravních nákladů na zaslání reklamace a to v maximální hodnotě nejnižšího možného způsobu dopravy.

  Desetiletá prodloužená záruka na kufry značky SUITSUIT®

  Na naše výrobky jsme velmi hrdí a proto nabízíme desetiletou záruku od data zakoupení na jakékoliv vady matriálu nebo výrobní vady. Tato záruka zahrnuje zdarma opravu nebo výměnu tohoto cestovního kufru v zemi zakoupení nebo prostřednictvím oficiálního prodejního zastoupení značky SUITSUIT.

  Námi poskytovaná záruka však není bezvýhradná. Tato záruka platí na veškeré zboží značky SUITSUIT zakoupené od 20.06.2013 a nevztahuje se na případy, kdy je cestovní kufr poškozen v důsledku nehody, upuštěním na zem, obvyklým opotřebením, nepřiměřeným používání,nedostatečnou péčí,vystavením extrémním teplotám, rozpouštědlům, (slané) vodě, nebo z jakékoliv jiné příčiny než je vada materiálu nebo výrobní vada. Tato záruka se rovněž nevztahuje na případy, kdy dojde k jakýmkoli úpravám nebo neautorizovaným opravám cestovního kufru. Záruka se dále nevztahuje na žádné (následné) škody na lidech nebo věcech, a to i pokud takové škody vzniknou v důsledku vady výrobku.

  Rádi bychom upozornili na to, že poškození, které vznikne během přepravy nebo cestování není v této záruce zahrnuto. Pokud bude váš cestovní kufr poškozen běžným poskytovatelem přepravy, podejte u poskytovatele přepravy stížnost v cílové stanici, nejlépe ještě před celním odbavením. Taková společnost je v zásadě odpovědná za poškození, které vznikne během přepravy nebo cestování, a bude muset vaši stížnost na poškození akceptovat a zpracovat. Cestovní pojištění často takové škody pokrývá.

  Ve všech případech je k uplatnění této záruky nutné doložit doklad o koupi a záruční list, který je vždy u výrobku přiložen.